เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more