หารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 7 มกราคม 2564

Read more