ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read more

เข้าร่วมพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

Read more