กศน.พิจิตร ขยายผลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

กศน.พิจิตร ขยายผลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more

กศน.พิจิตร ขยายผลโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

กศน.พิจิตร ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับ ครู กศน. รุ่นที่ 3

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more