กศน.จังหวัดพิจิตร ผนึกกำลังกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ในโครงการ (Career&Entrepreneurship Ministry of Education : MOE CEC) และการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more