เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 25

Read more

เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมเป็นเกียรติและคณะกรรมการประเมินการประกวดพานไหว้ครู ในโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 25

Read more