นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

วันที่ 18 กันยายน 25

Read more