ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 21-22 กุมภาพั

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอโพทะเล

วันที่ 14-15 กุมภาพั

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวังทรายพูน กศน.อำเภอวังทรายพูน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more