ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

ให้การต้อนรับนายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรและคณะ เพื่อปรึกษา หารือพร้อมประสานงานฯ ในการสนับสนุนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามง่าม กศน.อำเภอสามง่าม

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 24 มีนาคม 256

Read more