ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Spread the love

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติและการติดตามผลงานการกำกับการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ศส.ปชต. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 และการประสานราชการทั่วไปของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนงานภารกิจ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนภารกิจงานการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด (บทบาทตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่) โดยยกการบริหารงานตามแนวทางหลักพุทธธรรม : เห็นตลอดโมเดล และแนวทางการขับเคลื่อนงาน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนงาน กระบวนการ และขบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นเลิศทั้งระบบ

รูปทั้งหมด คลิ๊ก