เข้าร่วมกิจกรรมรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) และร่วมรับชมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE “ชุมชนตำบลในเมือง” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

Spread the love

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายบุญรอด แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) และร่วมรับชมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE “ชุมชนตำบลในเมือง” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร