กลุ่มอำนวยการ

Spread the love

นางสาวศิริรัตน์ เถาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
นางสาวนุชวริญา เจียมศรีพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิตารัตน์ คุ้มคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางรัตนา สารี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา สิทธิธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอานนท์ หอมนารี
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิตทิมา พ่งถ่าย
นักจัดการงานทั่วไป
นายพงษกร จันทร์อิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
นางศิรภัสสร เดชสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสถาพล ศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประสิทธิ์ วงศ์สวรรค์
พนักงานขับรถยนต์
นายอติกันต์ ดำสะดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสงพงษ์ จูทิม
พนักงานบริการ
นางจินตนา มีเง้า
พนักงานบริการ
นายสุนทร ทองมา
ยามรักษาความปลอดภัย