กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

Spread the love
นางสาวธัญวรัตน์ บรรเทาทุกข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นายธิติวุฒิ มะโนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ