กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

Spread the love
นางสุดา ทองแลง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางหทัยรัตน์ ขุนงามขำ
นักวิชาการศึกษา
นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ